Browse Phrases begining with the letter P
Definition:

substancja odpowiedzialna za spalanie tłuszczu, występująca w winogronach, jagodach, marakui

06.04.2013 · From Areator
(0)    (0)
Definition:

Funkcje Pieniądza:  

- Miernik wartości dóbr i usług

- Środek wymiany

- Środek płatniczy

- Środek tezauryzacji

Niektóre waluty pełnią funkcję pieniądza światowego.

26.09.2013 · From Lucky
(1)    (0)
Definition:

Podaż pieniądza – jest to całkowita wartość znajdujących się w obiegu zasobów pieniądza występującego jako środek wymiany

26.09.2013 · From Lucky
(1)    (0)
Definition:

Departament Turystyki w Ministerstwie Sportu i Turystyki

W związku z wejściem w życie z dniem 23 lipca 2007 rozporządzeń Prezesa Rady Ministrów z 25 lipca 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Sportu i Turystyki (Dz.U. Nr 135 poz. 953) oraz Ministra Gospodarki (Dz.U. Nr 135 poz. 954) - dział administracji rządowej "Turystyka" został przeniesiony do zakresu działania Ministra Sportu i Turystyki. Minister SiT jest dysponentem części 40 budżetu państwa.

Polska Organizacja Turystyczna

Polska Organizacja Turystyczna jest państwową osobą prawną. Nadzór nad Polską Organizacją Turystyczną sprawuje minister właściwy do spraw turystyki. Polska Organizacja Turystyczna tworzy warunki współpracy organów administracji rządowej, samorządu terytorialnego i organizacji zrzeszających przedsiębiorców z dziedziny turystyki, w tym samorządu gospodarczego i zawodowego, oraz stowarzyszeń działających w tej dziedzinie. Polska Organizacja Turystyczna działa na podstawie ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o Polskiej Organizacji Turystycznej.

Podkomisja stała do spraw rozwoju i promocji turystyki

Instytut Turystyki

Instytut Turystyki, utworzony w 1972 r. na podstawie uchwały nr 108 Rady Ministrów z dnia 26 kwietnia 1972 r., jest jedyną w Polsce jednostką badawczo-rozwojową prowadzącą interdyscyplinarne, kompleksowe badania w zakresie turystyki. Instytut jest jednostką samofinansującą się i działa na zasadach określonych w ustawie o jednostkach badawczo-rozwojowych. Instytut utrzymuje się wyłącznie ze sprzedaży zamawianych prac badawczych, analiz, ekspertyz, organizacji szkoleń i seminariów oraz wykonywania innych zadań umownych.

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze

PTTK to najstarsze w Polsce stowarzyszenie skupiające turystów i krajoznawców. Powstało z połączenia Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego (1873 r.) i Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego (1906 r.), których jest prawnym następcą oraz spadkobiercą ich tradycji, dorobku ideowego, a także majątku tych Towarzystw.

Polskie Zrzeszenie Hoteli

Polskie Stowarzyszenie Hotelarstwa i Turystyki

PSHiT powstało w 1996 roku; założone przez 23 przedstawicieli Przedsiębiorstw Usług Hotelarskich i Socjalnych Ministerstwa Budownictwa.

Stowarzyszenie Gmin Uzdrowiskowych RP

Polska Federacja Campingu i Cavaraningu

Polska Izba Hotelarstwa

Powołana do życia 05.03.2002 r.

Polska Izba Turystyki

PIT jest organizacją samorządu gospodarczego podmiotów działających w turystyce -
głównie biur podróży, reprezentującą interesy swoich członków w zakresie ich działalności w dziedzinie turystyki.
Izba została zarejestrowana 10 stycznia 1990 r. w Warszawie na podstawie ustawy o izbach gospodarczych z dnia 30 maja 1989 r. (Dz. U. Nr 35 poz. 195) i z tego tytułu ma osobowość prawną.

10.10.2013 · From Lucky
(1)    (0)
Definition:

pierwotna materia z której powstał wszechświat

22.06.2013 · From Areator
(0)    (0)
Definition:

partia polityczna lub organizacja cechująca się ideami  wspólnoty narodowej, rodziny i własności prywatnej

22.06.2013 · From Areator
(0)    (0)
Definition:

Prawo podaży – wzrost ceny rynkowej prowadzi do wzrostu ilości oferowanych produktów, natomiast spadek ceny wywołuje zmniejszenie ilości  oferowanych produktów

26.09.2013 · From Lucky
(1)    (0)
Definition:

Prawo popytu - wraz ze wzrostem ceny danego produktu, maleje na niego popyt, natomiast wzrasta wraz ze spadkiem jego ceny.

26.09.2013 · From Lucky
(1)    (0)
Definition:

w kościele katolickim: wyższy dostojnik sprawujący władzę kościelną i/lub dostojnik noszący taki tytuł

22.06.2013 · From Areator
(0)    (0)
Definition:

Produkt Krajowy Brutto (PKB) - jest to wartość wszystkich finalnych dóbr i usług wyprodukowanych w danym kraju przez określony czas (najczęściej rok)

26.09.2013 · From Lucky
(1)    (0)
Definition:

Produkt Narodowy Brutto (PNB) – jest miarą łącznych dochodów osiąganych przez obywateli danego kraju niezależnie od miejsca (w kraju i za granicą)

26.09.2013 · From Lucky
(1)    (0)
Definition:

Przyczyny bezrobocia:

- likwidacja niektórych gałęzi przemysłu

- zmniejszenie popytu na niektóre dobra i usługi

- ograniczenie produkcji

- brak informacji o miejscach pracy

- brak mobilności

- przeniesienie zakładu do innego rejonu

- niedostosowane do potrzeb rynku wykształcenie pracowników

- zmiany w technologii

- wysokie obciążenia fiskalne

 

Skutki bezrobocia:

- niewykorzystany potencjał ludzki

- koszty materialne związane z utrzymaniem bezrobotnych

- spadek dochodów i rozszerzanie się ubóstwa

- degradacja psychiczna i moralna osób bez pracy

- zjawiska patologii społecznej

- utrata kwalifikacji

26.09.2013 · From Lucky
(1)    (0)